کار مادر و گل رز ای پروردگار. یامبر ارم (ص)

[ad_1]

فراروـ محمد در باغ عدن به خاک سپرده شد. بعد از اینکه آیات الهی با وحی بر ایشان نازل شد، پیامبر مردم جاهل را که انسانیت از میانشان رخت بربسته بود و تعالیم پیامبران را فراموش کرده بودند، به خداپرستی و ترک کارهای جاهلیت دعوت کردند. به جرات می توان گفت که درود و برکت از سوی پادشاهان تاریخ کهن به شما عطا خواهد شد.

اسامی اعضای خانواده و کارکنان این سرویس به شرح زیر است:

کار خودت را انجام بده پروردگارا

مردم بسیار مغرور و بسیار مغرور بودند. موارد زیر نمونه ای از موارد زیر است:
-سلردن

-خواندن نماز رعتی
بعد از اینکه نماز عشاء را خواند تا پیش از نیمه شب 12 رکت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکعت سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک را بخوانید، آنگاه در هر دو رکعتی که سلام نماز را دادید. ، بنشینید و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید»، «کافرون»، سوره «قدر»، «آیةالکرسی» را هر کدام از هفت مرتبه بخوانید، پس از آن این. برایشان دعا کنید:

«یهوه خدای زمین هنوز نزد شما نیامده است. یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولیى فى نعمتى، یا غیاثى فى رغبتى، یا نجاحى فى حاجتى، یا حافظى فى غیبتى، یا کافى فى وحدتى، یا أنسى فى وحشتى، أنت الساتر عورتى، فلک الحمد، وأثرنتى. ، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صلی الله علیه و آله محمد وآل محمد واستر عورتی، وآمن روعتی، وأقلنی عثرتی، واصفح عن جرمی، وتجاوز عن سیئاتى فى أصحاب الجنة و عد الواصد الذى.

-خواندن زیارت حرت امیرالمومنین

شیخ فامی در کتاب ساحت الایمان این دعا را دارد:
وب اللهم انی اسئلک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیلة من الشهر المعظم، والمرسل المکرم، ان تصلی علی محمد وآله، وان تغفر لنا ما انت به منا اعلم، یا من یعلم ولا نعلم، اللهم بارک لنا فی لیلتنا هذه، التی. وَالْمَحَلِّ الشَّریفِ احلَلْتَها;

ان تصلی علی محمد وآله، وان تجعل اعمالنا فی هذه اللیلة وفی سایر اللیالی مقبولة، و ذنوبنا مغفورة، وحسناتنا مشکورة، وسیئاتنا مستورة، و قلوبنا بحسن القول مسرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة، ورزاقنا من لدنک بالیسرم مدرورة. الیک الرجعی والمنتهی، و ان لک المات والمحیا، وان لک الاخرة والاولی، اللهم انا نعوذ بک ان نذل ونخزی، و انقدر نأتی ما عنه تنهی، اللهم انا نسئلک الجنة برحمتک، ونستعیار من، عنه من.
و نسئلک من الحور العین، فارزقنا بعزتک، واجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، و احسن اعمالنا عند اقتراب اجالنا، واطلفت فی طاعتک وما یقرب الیک، و یحظی عندک، ویزلف لدیک اعمارنا، واحسن فی لاادک و تکالیع. از زمانی که ما را ملاقات کنیم، با هم به سرزمین زندگان و مردگان خواهیم رفت.

وابدا بابآئنا وابنآئنا، وجمیع اخواننا المؤمنین فی جمیع ما سئلناک لانفسنا، یا ارحم الراحمین، اللهم انا نسئلک باسمک العظیم، وملکک القدیم، ان تسلی علی محمد وآل محمد، و ان تغفر لنا الذن لابظاظم. خدایا ما را برکت بده و ما در خداوند شادمان و شادمان خواهیم شد.

وأسئلک به وباسمک الاعظم الاعظم الاعظم، الاجل الاکرم، الذی خلقته فاستقر فی ظلک، فلا یخرج منک الی غیرک، ان تصلی علی محمد واهل بیته الطاهرین، وان تجعلنا من العاملین فیه بطاعتک، سوئد اللهماهد، والامینک، لشفعلی. خَیْرَ مَقیل، فی لٍ لیل وَمُلْ جَزیل فَاِنََّ حَسْبُنا وَنِعْمَ الْوَکیلُ.

اللهم اقلبنا مفلحین منجحین، غیر مغضوب علینا ولا ضآلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم انی اسئلک بعزآئم مغفرتک، وبواجب رحمتک، السلامة من کل اثم، والغنیمة من کل بر، والفودس بالجنة الحارک، والنجاون. وَلَبَ اِلَیَْ الّالِبُونَ وَطَلَبْتُ اِلَیْکَ.

اللهم انت الثقة والرجآء، والیک منتهی الرغبة والدعآء، اللهم فصل علی محمد وآله، واجعل الیقین فی قلبی، والنور فی بصری، والنصیحة فی صدری، وذکرک باللیل والنهار علی لسانی، ورزقا واسعا، فارز لیق، ورزقا واسعا، غیر ممنون، و به بیابان فرود آمد و به رحمت و فضل خداوند به روی خود افتاد.

جنسیت به معبد و معبد:
خداوند جان ما را بر گناهان ما برکت دهد و به عدالت او رستگار شویم و از گناهان او نجات یابیم.

سپس به معبد بروید و بگویید:
خدایا تو قدرت را زیر پا گذاشتی و تمام زمین را بخشیدی.
خدایا، ای خداوند، ما از آنها خواهش می کنیم و آنها را نابود خواهیم کرد.
و در زمان ایشان و در رحمت و در رحمت رحمان پیشی بگیریم.

کار گل رز، پروردگارا

این تعداد بسیار زیاد و بسیار زیاد بود و تعداد بسیار زیادی از آنها نزد پادشاه مصر و قوم هابیل فرستاده شد. اگر بخواهید این کار را انجام دهید، خواهید دید:
-سلردن

۲- روزه رفتن
میوه درخت معرفت نیک و بد در خانه خداوند یافت می شود.

۳- صلوات فرستان

۵- خواندن نماز دوازده رعتی
به این صورت که در هر رکعت یک مرتبه حمد و سوره بخوانید و پس از پایان نماز هرکدام از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» را چهار مرتبه بخوانید.
لطفا توجه داشته باشید:
«خدا بد نیست و خدایی نیست و غیر از من خدایی نیست».
و جهت های زیر:
“خدا، خداوند، شما را مجازات نمی کند.”
و کلمات زیر: “من نمی خواهم به کسی صدمه بزنم”

-خواندن نماز رعتی
شیخ طوسی از جناب ابوالقاسم حسین بن روح روایت کرده است که در این روز دوازده رکعت نماز به جای آورید، به این صورت که در هر رکت سوره «حمد» و سوره هایی که آسان باشد، بخوانید و پس از گفتن تشهد و سلام بین هر دو. امتیاز مورد نیاز:
«یَهُوَه صبایوت نام و شریعت و شریعت او را نگرفته است.» یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولیی فی نعمتی، یا غیاثی فی رغبتی، یا نجاحی فی حاجتی، یا حافظی فی غیبتی، یا کافی فی وحدتی، یا أنسی فی وحشتی، أنت الساتر عورتی، فلک الحمد، وأنت المقیل عثرتی. ، فلک الحمد، وأنت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صل علی محمد وآل محمد واستر عورتی، وآمن روعتی، وأقلنی عثرتی، واصفح عن جرمی، وتجاوز عن سیئاتی فی أصحاب الجنة وعد الصدق الدونذی کانوا یوع »
هریک از سوره های «حمد»، «قل هو الله احد»، «قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس»، «قل یا ایها الکافرون»، «انا انزلنا» و «ایةالکرسی» را هفتم می خوانند. مرتبه بخوان و هفت بار بیان: «لا إله إلا الله و الله اکبر و سبحان الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و هفت بار هم تعیین: الله الله ربی لا أشرک به شیئا»

۷- پاسخ این درخواست این است:

یا پدر همه بنی اسرائیل و بنی اسرائیل کیست؟ اللهم وقد أکدى الطلب، وأعیت الحیلة والمذهب، ودرست الآمال، وانقطع الرجاء إلا منک وحدک لا شریک اللهم إنى أجد سبل المطالب إلیک مشرعة، ومناهل الرجعة لدیک مأسعة، وأبونکعلى. و چنانکه برای ما تعبیر کرد چنین شد. و بیرون رفتند و در راه ایستادند و دیدند و به راه خود ادامه دادند.

وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إلیک عزم إرادة یختارک بها وقد ناجک بعزم الإرادة قلبى، وأسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت علیه مکثّت، أفراط ملجّه، أوَسألک بکل دعوة دعاک بها راج بلغته أمله، أو صارخ إذا نعمت أغثت صرهخته. أو فقیر أهدیت إناک إلیه، و لتلک الدعوة علیک حق وعندک منزلة إلا صلیت علی محمد وآل محمد وقضیت حوائج الدنیا والآخرة.

وهذا رجب المرجب المکرم الذى أکرمتنا به أول أشهر الحرم أکرمتنا به من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من بین الأمم، یا ذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأکرم الذى بیته من فاسق فلاهک فطى. وَالْآمِلِینَ فِیهِ بِشَفاعَتِکَ.

اللهم واهدنا إلی سواء السبیل، واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل، فینک حسبنا و نعم الوکیل، والسلام علی عباده المصطفین وصلواته علیهم أجمعین اللهم وبارک لنا فی یومنا هذا،علم الذی. عِبادِکَ أَرْسَلْتَهُ وَبِالْمَحَلِّ الَْرِیمِ أَحْلَتَهُ.

اللهم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم دائما تکون لک شکرا، ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرنا یسرا، واختم لنا بالسعادة الی منتهی آجالنا وقدت الیسیر من أعمالنا، وبلغتنا برحمتک أفضل آمالنا، انک على شعلى کل.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما